Contacte  

Telèfon 24 hores

977 750 422

Correu elèctronic
info@sfreus.cat

Contractació Temporal de 2 Funeraris/es Imprimir

Llistat de defuncions

PROCÈS DE SELECCIÓ PER LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE 2 FUNERARIS/ES

Descripció:

Contractació temporal de dues persones de la categoria de funeraris/es per substitució de baixes per malaltia del personal de la plantilla de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp.

Funcions:

1.    Recollida de difunts en lloc de la defunció.

2.    Preparació de fèretre, difunts i presentació en sales de vetlla i/o trasllat.

3.    Control d’objectes personals del difunts.

4.    Xofer i ajudant en cerimònies.

5.    Recepció i trasllat de difunts.

6.    Manteniment instrumental bàsic de condicionament de difunts.

7.    Petites reparacions a fèretres.

8.    Tasques de neteja dels vehicles funeraris.

9.    Suport al Cementiri en tasques d’inhumació de difunts.

10.  Suport al forn crematori, manteniment del forn i altres instal·lacions.

11.  Gestió documental bàsica.

12.  Suport a la neteja i la bona imatge del servei.

13.  Atenció a les famílies.

14.  Col·laboració en el manteniment de les instal·lacions.

15.  Altres funcions indispensables i vinculades al lloc de treball. 

 Requisits:

1.     Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa

2.   Estar en possessió del títol de batxillerat elemental, de formació professional de primer grau, d’educació general bàsica, de graduat/ada en ensenyament secundari obligatori (LOGSE), tècnic/a (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior

3.     Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana nivell intermedi (Certificat B2) que expedeix la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents

4.     Tenir el permís de conduir B.

 Valoració del procés:

Els mèrits es valoraran d’acord amb el següent barem amb un màxim de 30 punts:

a) Capacitat i experiència demostrada en l’activitat professional de funerari/a en el sector privat . Es puntuarà un 0,35 punts per cada mes treballat (fins a 9 punts).

 b) Capacitat i experiència demostrada en l’activitat professional de funerari/a en el sector públic. Es puntuarà un 0,75 punts per cada mes treballat (fins a 19 punts).

 c) Cursos d’especialització i perfeccionament, jornades, cursets i seminaris de formació, que estiguin adaptats al Reial Decret 1035/2011, de 15 de juliol, per el que s’estableix un certificat de professionalitat d’ Operacions en serveis funeraris de la família professional Serveis Socioculturals i a la Comunitat, que  s’inclou al Repertori Nacional de certificats de professionalitat. El tribunal els valorarà en funció de la durada i de la relació amb el lloc de treball convocat (fins a 2 punt).  Els/les aspirants han d’aportar documentació que acrediti els següents extrems: nombre d’hores, assistència i, en el seu cas, aprofitament.

De trenta a cinquanta-nou hores ............................................................. 0,20 punts

De seixanta a setanta-nou hores ............................................................. 0,40 punts

De vuitanta hores a vuitanta-nou hores ..................................................  0,60 punts

De noranta o més hores ......................................................................... 0,80 punts

Per a la totalitat dels cursos de l’Acreditació Professional ........................... 2 punts

Només es computen els cursos que tinguin una durada mínima de trenta hores i una antiguitat inferior a 10 anys, llevat dels postgraus i mestratges.

Els cursos impartits per centres no oficials, seran valorats discrecionalment pel tribunal, sense excedir del 50% de la qualificació que es doni als oficials.

En cas d’empat de mèrits es realitzarà una entrevista personal que puntuarà com a màxim 10 punts i que servirà per realitzar el desempat.

Inscripcions:

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es podran presentar mitjançant correu electrònica a l’adreça rrhh@sfreus.cat


Ajuntament de Reus
Reus serveis municipals