Contacte  

Telèfon 24 hores

977 750 422

Correu elèctronic
info@sfreus.cat

Plaça de Pablo Picasso, 1, 43204 Reus

Plaça Indefinida d'auxiliar Administratiu Imprimir

Llistat de defuncions

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER L’APROVISIONAMENT D’UNA PLAÇA INDEFINIDA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, DE LA PLANTILLA PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

Inici del Procés: A partir de l'endemà de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Data de publicació al BOPT: 14/10/2020 (Enllaç a la publicació)

Termini per presentar sol·licituds: 03/11/2020 - en el termini de 20 dies naturals, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Data de publicació llista provisional d'admesos i exclosos: 09/11/2020. Termini per presentar esmenes: 14/11/2020

Data de publicació llista definitiva d'admesos i exclosos, composició Tribunal i convocatòria examen de català: 16/11/2020.

Data de publicació resultats prova de català i convocatòria examen teòric: 24/11/2020.

Data de publicació resultats examen teòric , convocatòria prova informàtica i normativa Mas Carandell: 30/11/2020.

Data de publicació resultats prova informàtica i convocatòria entrevista personal: 14/12/2020.

Data de publicació resultats resutats finals i proposta de candidat/a: 22/12/2020.

ACLARIMENT: El Pla General Comptable al que es fa referència a les bases és l'aplicable a societats mercantils

AVÍS IMPORTANT: La presentació de les sol·licitud es podrà fer mitjançant l'adreça electrònica: rrhh@sfreus.cat

Funcions bàsiques:

  • Vetllar per l'acompliment dels tràmits administratius mitjançant la revisió i actualització de la normativa reguladora en la matèria.
  • Tramitar els expedients i responsabilitzar-se fent un seguiment dels mateixos d’acord amb les directrius i els procediments establerts pels seus superiors.
  • Redactar documents de caràcter administratiu amb autonomia i d’acord amb la normativa general i específica, així com d’altres documents necessaris per a la gestió i el seguiment de l’activitat del seu àmbit.
  • Oferir suport administratiu als tècnics de l’àmbit que ho requereixin.
  • Coordinar-se amb altres unitats quan es requereixi una actuació conjunta.
  • Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com elaborar bases de dades i documents de treball facilitadors per a la tasca encomanada.
  • Realitzar bases de dades i registres estadístics per tal de donar resposta a les necessitats de l'àmbit.
  • Redactar informes sol·licitats així com els models de documents que s'escaiguin.
  • Arxivar i classificar documents atenent els criteris fixats de gestió documental.
  • Qualsevol altra que se li encomani en el funcionament del servei.

Per a més informació, poden consultar el document adjunt.

Teniu a la vostra disposició una plantilla de sol·licitud d'admissió a les proves de selecció.


Ajuntament de Reus
Reus serveis municipals