Contacte  

Telèfon 24 hores

977 750 422

Correu elèctronic
info@sfreus.cat

Plaça Indefinida d'auxiliar Administratiu Imprimir

Llistat de defuncions

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER L’APROVISIONAMENT D’UNA PLAÇA INDEFINIDA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, DE LA PLANTILLA PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

Inici del Procés: A partir de l'endemà de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Data de publicació al BOPT: 14/10/2020 (Enllaç a la publicació)

Termini per presentar sol·licituds: 03/11/2020 - en el termini de 20 dies naturals, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Data de publicació llista provisional d'admesos i exclosos: 09/11/2020. Termini per presentar esmenes: 14/11/2020

Data de publicació llista definitiva d'admesos i exclosos, composició Tribunal i convocatòria examen de català: 16/11/2020.

Data de publicació resultats prova de català i convocatòria examen teòric: 24/11/2020.

Data de publicació resultats examen teòric , convocatòria prova informàtica i normativa Mas Carandell: 30/11/2020.

Data de publicació resultats prova informàtica i convocatòria entrevista personal: 14/12/2020.

Data de publicació resultats resutats finals i proposta de candidat/a: 22/12/2020.

ACLARIMENT: El Pla General Comptable al que es fa referència a les bases és l'aplicable a societats mercantils

AVÍS IMPORTANT: La presentació de les sol·licitud es podrà fer mitjançant l'adreça electrònica: rrhh@sfreus.cat

Funcions bàsiques:

  • Vetllar per l'acompliment dels tràmits administratius mitjançant la revisió i actualització de la normativa reguladora en la matèria.
  • Tramitar els expedients i responsabilitzar-se fent un seguiment dels mateixos d’acord amb les directrius i els procediments establerts pels seus superiors.
  • Redactar documents de caràcter administratiu amb autonomia i d’acord amb la normativa general i específica, així com d’altres documents necessaris per a la gestió i el seguiment de l’activitat del seu àmbit.
  • Oferir suport administratiu als tècnics de l’àmbit que ho requereixin.
  • Coordinar-se amb altres unitats quan es requereixi una actuació conjunta.
  • Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com elaborar bases de dades i documents de treball facilitadors per a la tasca encomanada.
  • Realitzar bases de dades i registres estadístics per tal de donar resposta a les necessitats de l'àmbit.
  • Redactar informes sol·licitats així com els models de documents que s'escaiguin.
  • Arxivar i classificar documents atenent els criteris fixats de gestió documental.
  • Qualsevol altra que se li encomani en el funcionament del servei.

Per a més informació, poden consultar el document adjunt.

Teniu a la vostra disposició una plantilla de sol·licitud d'admissió a les proves de selecció.


Ajuntament de Reus
Reus serveis municipals