Contacte  

Telèfon 24 hores

977 750 422

Correu elèctronic
info@sfreus.cat

Plaça de Pablo Picasso, 1, 43204 Reus

Política de Privacitat Imprimir

Llistat de defuncions

 

Última actualització: 30/06/2021

REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. – SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP (en endavant, “SFREUS”) amb N.I.F. A-43673839 i domicili a Plaça de Pablo Picasso, núm. 1 – 43204 Reus (Tarragona), degudament inscrita al Registre Mercantil de Tarragona al Tom 1751, Foli 9, Full T24070, Inscripció 1ª, manifesta que és propietària del domini https://www.sfreus.cat/ (en endavant, el “Portal Web”), d’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, la “LSSI-CE”).

1. Identitat i dades de contacte del Responsable del Tractament

En els termes de la normativa de protecció de dades aplicable i, especialment, del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD”), i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets digitals (en endavant, la “LOPDGDD”), el Responsable del Tractament és:

 Responsable del Tractament  REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. – SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP
 N.I.F.  A-43673839
 Direcció  Plaça de Pablo Picasso, núm. 1 – 43204 Reus (Tarragona)
 Telèfon  977 750 422
 Correu electrònic de contacte  info@sfreus.cat  
 Delegat de Protecció de Dades (DPD)  dpd.rsm@reus.cat 

2. Protecció de dades de caràcter personal de conformitat amb la normativa aplicable

SFREUS ha adequat el Portal Web al RGPD i a la LOPDGDD. Així mateix, ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades de caràcter personal.

3. Principis que aplicarem a la seva informació personal

En el tractament de les seves dades de caràcter personal, aplicarem els següents principis, que s’ajusten a les exigències del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que l’informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només li sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, l’informarem del termini de conservació corresponent.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i la seva confidencialitat. SFREUS pren totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades de les persones usuàries per part de tercers.

4. Recollida de dades i la seva confidencialitat

Les dades subministrades a SFREUS per diferents mitjans, formularis de contacte o qualsevol altre procediment utilitzat per a la recollida de les seves dades, es realitzaran d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent, i amb l’única finalitat de prestar el servei que se l’hagi informat.

La transmissió de dades per part de la persona usuària dels serveis de SFREUS (en endavant, la “Persona Usuària”) a través del Portal Web, es realitza de manera voluntària i sent aquesta informada de manera prèvia al tractament de l’ús i de les finalitats d’aquest. 

SFREUS informa a la Persona Usuària que únicament es recull aquella informació necessària per a assolir la finalitat del tractament, i únicament es tractaran les dades que hagi prestat per a la/es finalitat/s per a la/es qual/s se’l va informar i, posteriorment, va autoritzar.

SFREUS, en la seva condició de Responsable del Tractament, garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal de la Persona Usuària als quals tingui accés. El Responsable del Tractament, com qualsevol altra persona que intervingui en qualsevol fase del tractament, està sotmès al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Tota la informació que la Persona Usuària facilita a SFREUS ha de ser veraç, i serà l’única responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a SFREUS o a tercers. 

SFREUS es reserva el dret a excloure dels serveis a tota Persona Usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions legals que procedeixin.

5. Tractament de dades i finalitats del tractament

Pot consultar els tractaments de dades que SFREUS realitza, i sota quina finalitat, consultant el nostre Registre d’Activitats del Tractament a través d’aquest enllaç: https://transparencia.reus.cat/ajuntament-de-reus/informacio-institucional-i-organitzacional/rat-registre-dactivitats-de-tractament-de-dades/view

5.1. Tractament de Videovigilància

Responsable del Tractament

REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. –SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP

NIF A-43673839

Plaça de Pablo Picasso, núm. 1 – 43204 Reus (Tarragona)

 

Telf.: 977 750 422

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

dpd.rsm@reus.cat 
Finalitat del tractament:
 • Garantir la seguretat dels espais de SFREUS, mitjançant la vigilància perimetral i el control dels accessos.
 • Control de les zones comunes i de totes aquelles instal·lacions que s’estimi necessari.
Legitimació del

tractament

La base jurídica que legitima el tractament de les dades és el compliment d’una missió en interès públic o l’exercici de poders públics [art. 6.1.e) RGPD].

Dades personals

afectades:

 • Imatge.
 • So. 
Categories de persones interessades:
 • La persona interessada.
 • Departaments i dependències de SFREUS i el seu personal laboral.
 • Persones ciutadanes i residents.
Cessions i/o transferències de dades

Es preveuen cessions de dades a: Autoritats judicials, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, i a altres ens municipals per a l’exercici de les seves competències i a altres organismes en els supòsits establerts legalment, en els casos que consti el consentiment previ de la persona interessada.

No es preveuen transferències internacionals de dades.

Conservació de les dades Un (1) mes des de la captació de les imatges. Finalitzat aquest termini, les imatges es conservaran degudament bloquejades durant el període de temps que sigui oportú, en atenció a complir amb els terminis de prescripció d'eventuals infraccions en matèria de protecció de dades i/o a requeriment de les autoritats judicials i les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
Drets

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit al domicili indicat, a l’adreça de correu electrònic dpd.rsm@reus.cat o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Reus (https://www.reus.cat/oficina-datencio-ciutadana-oac).

Pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits anteriorment dirigint-se a la pàgina oficial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/). 

Addicionalment, si considera que s’estan tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) (https://apdcat.gencat.cat/).

Mesures de seguretat

Mesures, normes, procediments, regles i estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigit, així com la definició de les Polítiques de Seguretat de SFREUS.

6. Tractament de les dades per tercers i cessió

Depenent de les finalitats per a les quals es recopilen dades personals, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les següents persones:

 • Personal autoritzat de SFREUS o els seus representants actuant en el seu nom, subjectes a la normativa de protecció de dades vigent que resulti d’aplicació.
 • L’Ajuntament de Reus i la resta d’entitats que formen part del Grup Municipal Reus.
 • Autoritats reguladores o altres tercers de conformitat amb les lleis aplicables.
 • SFREUS no divulgarà a tercers cap informació o dada personal que hagi proporcionat en el Portal Web i que pugui identificar-ho directa o indirectament, llevat per indicació legal.

7. Conservació de les dades

Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que s’assoleixi la finalitat per a la qual van ser recollides, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservades degudament bloquejades durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis legals de prescripció per a evitar eventuals infraccions, així com per a finalitats d’arxiu o estadístiques.

8. Mesures de seguretat

SFREUS adopta els nivells de seguretat requerits pel RGPD adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament a cada moment per la seva activitat. En aquest sentit, utilitza tècniques de xifratge que no permeten a un tercer rastrejar la identitat de la Persona Usuària que interactua amb els nostres serveis. Així mateix, també podrà dur a terme tècniques segures d’anonimització de les dades personals que tracta per a dur a terme la seva activitat.

No obstant això, la seguretat tècnica en un mitjà com a Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé SFREUS aplica els mitjans al seu abast per a evitar aquestes actuacions.

9. Drets dels interessats i el seu exercici.

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDG, les Persones Usuàries poden exercir els següents drets:

 • Dret d’accés: La Persona Usuària podrà preguntar a SFREUS si està tractant les seves dades i, en cas afirmatiu, accedir a aquestes.
 • Dret de rectificació: La Persona Usuària podrà sol·licitar la rectificació de les dades si aquests són inexactes, o completar les dades que estiguin incompletes.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: En aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: SFREUS deixarà de tractar les seves dades personals, amb l’excepció que hagin de continuar tractant-se per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que la Persona Usuària vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, SFREUS li facilitarà el traspàs de les seves dades al nou responsable.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit al domicili de SFREUS, a l’adreça de correu electrònic dpd.rsm@reus.cat o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Reus (https://www.reus.cat/oficina-datencio-ciutadana-oac).

Pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits anteriorment dirigint-se a la pàgina oficial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/).

Addicionalment, si considera que SFREUS està tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) (https://apdcat.gencat.cat/). 

10. Canvis en la política de privacitat

Només utilitzarem dades de caràcter personal segons el que s’estableix en la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què es recaptin aquestes dades.

SFREUS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant les modificacions en el Portal Web, per la qual cosa es recomana visitar-lo cada vegada que s’accedeixi a aquest. Si en algun moment decidim fer ús de les dades personals de manera diferent al que es va declarar en el moment de la seva obtenció, es comunicarà a la Persona Usuària per correu electrònic, sempre que disposem d’aquest. En aquest moment, se li donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat.

En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació a cada moment.

11. Enllaços a altres portals web

En el present Portal Web s’utilitzen o poden utilitzar-se enllaços que permetin un vincle o enllaç amb altres portals web. SFREUS no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web ni és responsable de les polítiques de privacitat d’aquests. Es recomana tenir en compte i llegir les polítiques de privacitat de tots els portals web que visiti. Recordi que el que s’indica en aquesta Política de Privacitat només regeix per a les dades que recull i/o SFREUS.

12. Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant per la Persona Usuària per mitjà dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com la informació accessible a través del Portal Web, està regulada per la normativa de protecció de dades vigent, especialment, pel RGPD i per la LOPDGDD.

Ajuntament de Reus
Reus serveis municipals