Contacte  

Telèfon 24 hores

977 750 422

Correu elèctronic
info@sfreus.cat

Plaça de Pablo Picasso, 1, 43204 Reus

Tramitacions dels títols del cementiri Imprimir

Llistat de defuncions


Per iniciar l'expedient administratiu per poder dur a terme alguna tramitació referit a les concessions de les sepultures del Cementiri General de Reus, a continuació tenen un breu descrió dels documents necessaris.

Per poder ser ben atesos, és imprescindible telefonar al número 977 750 422 i demanar hora de visita.

Canvi de nom

 1. Per defunció del titular
  • Documents que cal presentar:
   • DNI del sol∙licitant
   • Títol original
   • Certificat de defunció del titular.
   • Certificat de les últimes voluntats (o document d’acceptació d’herència). Per tramitar-ne la sol∙licitud:
    • Registre Civil: Certificat de defunció LITERAL.
    • Estanc: Impresos per a les últimes voluntats.
  • Una vegada obtingut el certificat de les últimes voluntats:
   • Si existeix testament:
    • Còpia del testament, document de l’acceptació d’herència o manifestació d’herència "abintestada".
    • Si hi ha més d’un hereu: s’haurà de designar un únic titular.
    • Actes de renúncia: si hi ha més d’un hereu i són a parts iguals. Document que se signa al Departament de Cementiri, o presentant una manifestació feta davant de notari.
   • Si NO existeix testament:
    • Si la persona difunta tenia descendents, la successió del dret funerari recau a favor dels descendents, en el cas d’estar sota el règim civil català, o bé a favor del cònjuge, en el cas d’estar casat i sota el règim civil espanyol. Si n’hi ha més d’un cal determinar la persona que hagi de ser titular.
      Documentació:
     • Llibre de família (o document que acrediti la descendència del titular)
     • Actes de renúncia, quan hi ha més d’un hereu. Document que se signa al Departament de Cementiri, o presentant una manifestació feta davant de notari.
 2. Per defunció del titular amb Designació de Beneficiaris

  Documentació a presentar:

  • Caldrà justificar que el testament, si existeix, estableix el primer beneficiari com hereu universal. (Mirar punt 1)
  • Títol original
  • DNI del sol∙licitant, del primer beneficiari. O del substitut en cas de premoriència del primer abans de la del titular.
  • Document de la designació de beneficiaris.
 3. Canvi de nom per renúncia del titular en vida:

  Es podrà fer el canvi de nom d’un dret funerari en vida del titular, quan sigui a favor de familiars fins a un quart grau de consanguinitat , fins al segon grau per afinitat i de cònjuges i persones que acreditin llaços afectius i convivència mínima de 5 anys amb el titular.

  Documentació a presentar:

  • Títol original
  • DNI del sol∙licitant i del titular
  • Acta de renúncia del titular, presentantse al Departament de Cementiri o portant una manifestació feta davant de notari.
 4. Canvis de nom provisional
   Quan no sigui possible la transmissió en les formes establertes en els casos anteriors. I també en els següents casos:
  • Els posseïdors de títols de sepultures que figurin enregistrades a nom de persones finades, quan hagin transcorregut 30 anys des de la data d’expedició d’aquell o quan s’acrediti la defunció del titular.
  • En els casos de constància o presumpció de la defunció del titular sense posseir el títol: Quan es pugui demostrar la defunció del titular deu anys abans sense haver-se fet cap inhumació posterior. O bé, quan s’hi trobin inhumats el cònjuge, ascendents o descendents o col∙laterals fins al quart grau de consanguinitat, o segon per afinitat, sempre que no hi hagi cap inhumació posterior.

Altres tramitacions.

 1. Designació de beneficiaris

  El titular d’un dret funerari, en qualsevol moment, podrà designar un beneficiari de la sepultura per a després de la seva mort, sempre que es faci a favor de parents del titular en línia directa i col∙lateral fins al quart grau, ambdues per consanguinitat i fins el segon grau, per afinitat i convivència mínima de 5 anys amb el titular, immediatament abans de la designació.

  En la mateixa acta també es podrà designar un beneficiari substitut per al cas de premoriència d’aquell, havent de reunir els mateixos requisits que el primer designat.

  Caldrà que comparegui el titular al Departament de Cementiri, per a signar el document que s’expedeixi. Podrà substituirse la compareixença amb un document notarial.

  Documents a Presentar:

  • Títol original
  • DNI titular
  • DNI, dels que es designen com a beneficiaris
 2. Substitució de la designació de beneficiaris.

  La designació de beneficiaris NO podrà ser canviada si no es fa expressament mitjançant clàusula testamentària posterior, o acta notarial.

  Documentació a presentar:

  • Títol original
  • DNI del titular
  • Clàusula testamentària o acta notarial
  • DNI, dels nous beneficiaris, si s’escau
 3. Renúncia d’una sepultura
  • Sol∙licitada pel mateix titular. Caldrà presentar la següent documentació:
   • Títol original
   • DNI del titular

   La sol·licitud de renúncia a la concessió d'una sepultura no comporta cap dret d'abonament.
   Si el titular és difunt: Caldrà presentar la documentació que acrediti la successió del dret funerari a favor de la persona que presenta la sol∙licitud.

 4. Duplicat de títol acreditatiu

  En el casos de pèrdua del títol acreditatiu, sostracció o retenció indeguda, es presentarà la denúncia al Departament de Cementiri, per a poder iniciar els tràmits de suspensió immediata de les operacions en la sepultura i la incoació d’expedient declaratiu de l’anul∙lació del títol i expedició de duplicat. En el cas de retenció indeguda, quedaran en suspensió els drets d’us fins a la seva pertinent resolució.

  Documents a presentar:

  • Títol original.

Cobrament de taxes.

Les taxes de manteniment de les sepultures s’aproven anualment a l’ordença fiscal de l’Ajuntament de Reus juntament amb els pressupostos per l’any següent.

El període de pagament de la taxa és del 5 d’abril al 5 de juny . Els titulars que la tenen domiciliada rebran un avís de cobrament que se’ls carregarà al compte l’últim dia del període de cobrament voluntari.

Durant el període de pagament voluntari el titulars de les sepultures hauran de fer efectiu el rebut a la majoria d’entitats financeres de la ciutat. Serveis Funeraris Reus i Baix Camp durant aquest període, no podrà cobrar cap rebut.

Els titulars que vulguin domiciliar els rebuts hauran de presentarse a les oficines de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp al Tanatori. Durant el període de pagament voluntari ja no serà possible domiciliar el rebut del any en curs.

A l’adquirir una sepultura es cobren també les taxes, parcialment si correspon, de l’exercici en què es compra, per la qual cosa aquell any ja no es rebrà cap nova taxa. De totes formes és aconsellable domiciliar els rebuts des del moment de la compra per tal de evitarse molèsties posteriors.

diapositiva destacada

Més imatges

diapositiva relacionada amb contingut
Ajuntament de Reus
Reus serveis municipals